අපි මොනවද කරන්නේ?

1997 දී ආරම්භ කරන, නිපදවන ලද්දකි Hua'an වෛද්ය සහ සෞඛ්ය භාණ්ඩ Co., Ltd. ඩිජිටල් උෂ්ණත්ව මාන, අධෝරක්ත උෂ්ණත්ව මාන, සහ ඩිජිටල් සයිගෙමොෙනොමීටර් ඇතුළු සාමාන්ය ෙරෝග නිශ්චය උපකරණ ආදිය සඳහා වෘත්තීය හා නිෂ්පාදකයා වන අපේ මාසික ධාරිතාව උෂ්ණත්වමානයේ සඳහා ඒකක 850,000 ක් පමණ සහ 100,000 වේ Sphygmomanometer සඳහා ඒකක.

  • ලියාපදිංචි වන්න

    අප අමතන්න

    • ඊ-තැපැල huaanjasun@gmail.com
    • දුරකථන අංකය 400-86-88734065
    • ඊ-ලිපිනය ගොඩනැගිල්ල 2 හා 3, අංක 1, Fuzhu දකුණ පාර, Wuchang Subdistrict, Yuhang දිස්ත්රික්, නිපදවන ලද්දකි, ෙෂේජියෑං, චීනය